டீக்கடைகளும் தமிழக அரசியலும்

தமிழக தேர்தல்களில் டீக்கடையும், பாட்டிகளும்

தமிழ்நாட்டில் டீக்கடைகளுக்கும், அரசியலுக்கும் நெருங்கிய பாரம்பரியம் உண்டு. ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அரசின் கண்காணிப்புக்கு உள்ளான இடங்களில் டீக்கடை முக்கியமான ஒன்றாக இருந்தது.

மேலும் பார்க்க தமிழக தேர்தல்களில் டீக்கடையும், பாட்டிகளும்