அரசியல் அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: அம்பானி-அதானி பொருட்கள் புறக்கணிப்பு இயக்கம், சென்னையில் சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட 5 அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: அம்பானி-அதானி பொருட்கள் புறக்கணிப்பு இயக்கம், சென்னையில் சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட 5 அறிக்கைகள்.

மேலும் பார்க்க அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: அம்பானி-அதானி பொருட்கள் புறக்கணிப்பு இயக்கம், சென்னையில் சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட 5 அறிக்கைகள்
அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: எட்டுவழிச் சாலையை வரவேற்ற அமைச்சருக்கு கண்டனம், ஊராட்சி மன்றங்களுக்கு நிதி இல்லை உள்ளிட்ட 6 அறிக்கைகள்

அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: எட்டுவழிச் சாலையை வரவேற்ற அமைச்சருக்கு கண்டனம், ஊராட்சி மன்றங்களுக்கு நிதி இல்லை உள்ளிட்ட 6 அறிக்கைகள்

மேலும் பார்க்க அரசியல் அறிக்கைகள் இன்று: எட்டுவழிச் சாலையை வரவேற்ற அமைச்சருக்கு கண்டனம், ஊராட்சி மன்றங்களுக்கு நிதி இல்லை உள்ளிட்ட 6 அறிக்கைகள்