ஜோ ரோத்

ஒரே ஒரு மீம்ஸ் சம்பாதித்த மூன்றுகோடியே எழுபது லட்சம், ‘அழிவின் சிறுமி’யின் கதை

ஒரே ஒரு மீம்ஸ் சம்பாதித்த மூன்றுகோடியே எழுபது லட்சம், ‘அழிவின் சிறுமி’யின் கதை

மேலும் பார்க்க ஒரே ஒரு மீம்ஸ் சம்பாதித்த மூன்றுகோடியே எழுபது லட்சம், ‘அழிவின் சிறுமி’யின் கதை