கொங்கு நாடு

கொங்கு நாடா? மேகதாதுவா? – சத்தியராஜ் குப்புசாமி

கொங்கு நாடு கோரிக்கையை எழுப்புவது யார்? யாருடைய நலனுக்காக எழுப்பப்படுகிறது?

மேலும் பார்க்க கொங்கு நாடா? மேகதாதுவா? – சத்தியராஜ் குப்புசாமி