PM கிசான்

PM கிசான் திட்டத்தில் பயனடைந்தவர்களில் எந்தெந்த சமூகத்தில் எத்தனை சதவீதத்தினர்?

சமூக சமமின்மை நிலவுவதை எடுத்துக் காட்டும் வகையில் இந்த தரவுகள் இருக்கின்றன. எந்தெந்த சமூகங்களின் கையில் நிலங்கள் இருக்கின்றன என்பதை இதன் மூலம் ஓரளவிற்கு நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

மேலும் பார்க்க PM கிசான் திட்டத்தில் பயனடைந்தவர்களில் எந்தெந்த சமூகத்தில் எத்தனை சதவீதத்தினர்?