பசி மற்றும் தனிமை

பசியாய் இருப்பதும், தனிமையாய் உணர்வதும் மூளையில் ஒரே இடத்தில் பாதிக்கின்றன! – ஆய்வு

மனிதன் தனிமையில் இருந்தால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளாக அறியப்பட்ட மறதி, அறிவுத் திறன் குறைதல் மற்றும் தற்கொலை செய்ய தூண்டுதல் போன்ற விளைவுகளைத் தாண்டி தற்போது வெளிவந்துள்ள இரு புதிய ஆராய்ச்சி முடிவுகள் மனித மூளையின் செயல்பாடுகள் குறித்தான புதிய பரிமாணத்தை வெளிக் கொண்டு வந்துள்ளன.

மேலும் பார்க்க பசியாய் இருப்பதும், தனிமையாய் உணர்வதும் மூளையில் ஒரே இடத்தில் பாதிக்கின்றன! – ஆய்வு