மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய நாடுகளின் தரவரிசையில் 139வது இடத்தில் இந்தியா

149 நாடுகளுக்கான ஆய்வில் இந்தியா 139-வது இடத்தையே பிடித்திருக்கிறது. அதிகமான மக்கள் மகிழ்ச்சியின்றி கவலையில் வசிக்கிற நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பார்க்க மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய நாடுகளின் தரவரிசையில் 139வது இடத்தில் இந்தியா