பதிப்பாளர் பரிசல் செந்தில் நாதனின் ஐந்து பரிந்துரைகள்

பரிசல் சிவ.செந்தில்நாதன். 25 வருடங்களுக்கு மேலாகப் பதிப்புத்துறையில் இயங்கிவருபவர். மருந்து விற்பனை கடையில் ஊழியராக வாழ்வை  துவங்கி, மிதிவண்டியில் புத்தக விற்பனை, பதிப்பாளர், வெளியிட்டாளர், சிற்றிதழ் ஆசிரியர், புதிதாக வரும் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டுபவர், சமுக…

மேலும் பார்க்க பதிப்பாளர் பரிசல் செந்தில் நாதனின் ஐந்து பரிந்துரைகள்