சிட்டுக்குருவி தினம்

இயற்கை விவசாயத்திற்கு சிட்டுக் குருவிகள் தேவை! சிட்டுக் குருவிகள் பிழைத்திருக்க இயற்கை விவசாயம் தேவை!

உலக சிட்டுக் குருவி நாளை முன்னிட்டு எழுதப்பட்ட சிறப்புப் பதிவு

மேலும் பார்க்க இயற்கை விவசாயத்திற்கு சிட்டுக் குருவிகள் தேவை! சிட்டுக் குருவிகள் பிழைத்திருக்க இயற்கை விவசாயம் தேவை!