சூரரைப் போற்று கோபிநாத் உண்மையிலே மக்கள் நலனுக்காகத் தான் விமானம் விட்டாரா? முழுமையான பின்புலங்கள்

உண்மையிலேயே மக்கள் நலனுக்காக விமானம் விட்டாரா சூரரைப் போற்று கோபிநாத்? கோபிநாத்தின் உண்மை முகம்.

மேலும் பார்க்க சூரரைப் போற்று கோபிநாத் உண்மையிலே மக்கள் நலனுக்காகத் தான் விமானம் விட்டாரா? முழுமையான பின்புலங்கள்