வெள்ளி கோள் நாசா புகைப்படம்

வெள்ளி கிரகத்தில் உயிர்கள் இருப்பதற்கான குறியீடு; விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

வீனஸ் என்று அழைக்கப்படும் வெள்ளி கிரகத்தின் மேகங்களில் பாஸ்பைன் வாயு கண்டறியப்பட்டிருப்பதால், அது அங்கு உயிர்கள் இருப்பதற்கான அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் பாஸ்பைனை மட்டும் வைத்து அதனை உறுதி செய்ய முடியாது என்றும், மேலும் ஆராய்ச்சிகள் தேவை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் பார்க்க வெள்ளி கிரகத்தில் உயிர்கள் இருப்பதற்கான குறியீடு; விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்?