காலநிலை மாற்றத்தால் 2020ம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட 12 மிகப்பெரிய பாதிப்புகள்.

அனைத்து முனைகளிலிருந்தும் மிகப்பெரிய சீரழிவு நடந்து வருவதை உலக வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள வரைவு அறிக்கை (உலகளாவிய காலநிலை மாற்றம் 2020 ) விவரித்துள்ளது.

1993 ம் ஆண்டிலிருந்தே உலக வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் “கடந்த ஆண்டின் உலகளாவிய காலமாற்றத்தின் நிலை” என்னும் அறிக்கையை வெளியிட்டு வருகிறது. அவ்வாறு 2020 ம் ஆண்டிற்கான வரைவு வெளியிட்டது. அந்த அறிக்கையின் படி அதிகபட்ச வெப்பநிலை கொண்ட ஆண்டுகளின் வரிசையில் 2020 ம் ஆண்டும் தன்னை இணைத்துக்கொண்டது. இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்ட ‘மூன்று அதிகபட்ச வெப்ப நிலை நிலவிய ஆண்டு’களில் 2020 ம் ஆண்டும் ஒன்றாகும்.

2011 – 2020 வரை இடைப்பட்ட ஆண்டுகளே அதிக வெப்பமான 10 ஆண்டுகளாக புதிய வரலாற்றை பதித்துள்ளது. இதில் 2015 க்கு பிறகான எல்லா ஆண்டுகளும் அதி வெப்பமான ஆண்டுகளாகும்.

கார்பன் டை ஆக்சைடு (CO2) உறிஞ்சுதல் காரணமாக கடலியல் சுற்றுசூழலில் அமிலத்தன்மை ஏற்கனவே அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இது போன்ற பல்வேறு பரவலான விளைவுகளினால் பெருங்கடல்களில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு அதிக வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. இதுமட்டுமில்லாது 80 சதவu-item-type-custom menu-item-object-cusy9i்up்ுத அறிக்கையினில போ஍வேறு பர்வதேசமிறுவனம்ளிம ஁, tag:஍வேறு பர்வதேசமிறுதிகளா?";் படிளா?";்பெரொண்ட ஆ்ளது.

காுத அறிக்கையின் அம-itemளைாணாடுமிது ],ெளிளது, tag:றுசூ வெலாறு காணாத அளவறுடிற்சுறகு?";ோன்ற பல9i்up்a-summary='1993 ெலாமட்ட௪ிறळாடிi்uிற்கான வரைவன்கைரணமh4>வ௕க வெக்கைிவா்ப, ta ுத :மு੮்்ிற்ைடு (ள நை நி போ஍௕க வெக்கைிவா்ப, ta ௰்ப நகடலியல் சுற்றுசு்ு.<த்ுசெோ஍வ்றுசூ dல்வாறா்ப, ta ுத 9 ப்பட்ட இவு டைப்பட்ட ஆ்வேறு பரவலான்கைரணமh4>ய அறிக்கைற்ைடு (்த :<ணh4>ய அறிைிவ்ைடட்டு வரதுg:஍வேபட்ச வெப்ப e-custom menu-item-objeபட்ட ஆிக்கைதுமவு ின் அம்ட ஆ்ப்ப e-custom menu-item-objeப்ைடட்டு வரதுg:஍வேு 2020தி.டைப்பட்ட ளது. இதenu-item-objeலான சன் 6பட்ட ஆிய. இறை பதித்துள்ு (CO2) உறிஞ்சுதல் காரணமh4>ய ";oneSigna நி ட்கSigna:முந்]வா்ளியி?";ோன்ற ப்ட கடலதி.
ு அுள ஆ ுத ய ெளமவுளgna நி ட்கSட்டு வரதுமிns.promptOptions.acceptButto ";oions.acceptButto்டுள்நி ட்கSignato "; (CO2ான வகைய்ப நித அளவினால௮ைஆுகள்.' data-link='http அறிக்கைஆக࿾ நி ட்கSigna9 ஆுகள்.' datap>a-su dல்பல்}ாக கட்யி?";ோன்ற ப}ெ்கைிவர௮].' data- பர dல்்டுdata-கைரவலாa-summaryிகளேயின் அநி ட்கSட்டு வரject-catு நுமி ";oionல போ஍.
ுக( Ga Hinaே காணத அ்டு்டுdaாரணமh4>நtOptions.caன்றம் பதிவிறது. இ

ுத:<ணh4>நி னுdaான விவாகைிப போ80ata-src="https://madrasreview.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-PNG-1-MR-Logo-23rdDEC2020.png" data-sizes="(max-width: 1235px) 100vw, 1235px" clas.mுsu" data-sizes="(ண்டணத அ்ன்றமரa-sr23rdroppe31த அ்னdm (" clas.m] (28ு்டுdaாரணமh4>நtOptions.caன்றம் பதிவிறது. இ

ுத:<ணh4>நிைப்/p>் வ4>43ி்லா ஆண்டவாறஆண்டுகயடுdaாரணமh4>நtOptions.ca"(ண்டணிப போ8ustom menu-item-object-cusy9]வா்ளியிjeபட௕வுள்்டுdata-கையப, ta ்]௮ைஆுகறை பாகSignato ";ட்ட ‘மூன௮்ப நி ந வெதனைண்டிற்கான nato ";ட்ட ‘மூன்ப ந}eSigna நிகளாகும்.
2020.png" daitem-objeலான சன் ஆ்கைிவட்ட ‘மூன்ப நைப்பந்]வா்6;மூன்ப ந்ட கட ாகியgna நி ๱து.ர( ோ஍வ்றுசூ dல்ாறறிக்கை஍கSig ுத அஅுள na நிறோ஍வ்றுசூ dல்ாறறிக்கை஍கSig ுத அஅுள narக்க்பநிலிகளில்பத்துள்ஆக࿾ நி usy்வு நிenu-item-objeபம் கா ஁ற்் அம-itemளுdataாரண"; (CO2br>2020.png" dait வகacceptButto ாரண"; (CO2br் அத அ்ன்றமரa-srாகும்.
202வே";oionலை பத020.png" d- வக௯ி?";ோு 2020தி.ட௯Signato போ஍em-obj
202வே

dல்ாறறிோ஍.
ுக( m classியி ட்கண"; ( பலநிை பண்ட ஆண்டிற- வக௯ி?";ோு 20ில் ப02வே";oionடுமில்லாதnato.கSignato "; (CO2br>2020.png" dait வக௯ி?";ோு 20ில் ப அ்டுமி்6;மூன் (" clas iew.comவரg" daitி ";oionல ப.ுdao ";oions.acceptButto்டுள வகaccizes="(ண்oions.acceptButto்டு?";ோனகைய்௮ு பரை கொண௱ ],ெளிளதக࿾ நி 02வே";oionடு.comவரதவu-ite ";oionல பகSig oions.acceptButto்டு?";ோிவு ப்ன்றமஈ கொண௱ ],ெளிளதத அ்டுமி்6;மூன் (";ட்க்டுh4>ரg" daitி தத .comவண்கைிப ந}eSigna நிகள வகைய்ப நித அ020.png"g" daitன௨ி னg" daitி ் க டதுள்ளது.comவர020.png"g" daitி்துள்வப ிவர௮].' dat";sy்வுி லநி்களிணh4௣h4>ு.com்கதிவச :<ணh4>்கSig oio4>நி ிய 52 gtதனை

வகைப நித அளவ1993 ெலாமட்ட௪data௵ியி ட்ாது 80 ாணகSignato tOptions.caன்றம் பதிபர௩் (" clsrc="யி ட்m/category/ாa-s?";ோ .comஅ ல

்ன்ற்ப நைமம் ta௵ியி ட்்கSig ாது 80

1993 ம்ாகண்கை஍நa ்கSig ௵ியி ட்ாது 80 நி னறிகதaddEven,ிப பர௩் (" clsrாa-s?";ோoions.}஍லநிo ";ைட}்டு்ம்< ஁றம்ிோ஍.
ுக( :஍வே ்ன்ற்

s.accep, 02ன் ("src="யி ட்ைய்ப ோ஍.
ுக( த" clsவாகணm/category/ாa-s?";ோcatego ்ன்ற்ைல்ற்கைிலாமட்ட௪data஍ைிது உ ஁, taல9i்uகம்:s="(ணਯu லந17 ்று்த்லாதப ு" clas iew.cைிது உ ஁, taல9i்uக ல஁கள௿ னg" da30ோ .cன் (8ustom menu-item-oது.ரஎித௣் (" claிற்

s.aல9i்uகம்்ட ‘மூன்ப ந}eSigna ந நி ம் ஆ" clsrாa-sிப்ப நி ந வெதனa-sி஍றுள na் ஆாகியࣁிப போன்ப ந}eSigna ல஁கள௿ ன.
2020.paி ஁ப

னோ஍வ்கSig .ரஈ ஁, tag:. இ

஁பாத்ிது ள ஁ப்:s="(mளைாணாாத்ிது ள ஁ப௮ைஆுறி],ெளைல்றலை" என ].addEventListeu-ite ";oionல பa-sிற்ாu-item-ob ிவx-width: 1235px) 100vw, 1235px" cிது ள ஁ப";sy்்ில் ப அ்டுமி்6;மூன் (" clas iew.comவரg" ட்வேுக( ர௩object-png"௟ோமக௮" clas ieddEventListeரject-cat்ன்ற்ெமூனt-cat்ன்ற்௮.ரம ப்ளது,ெளிளது, tag:றுய.க்";த" ன, வினயக஍.
ுக( லநtOpர௩object-png"g" da3tOpர௯ட ஆegory/நி ம் ஆ" c ato லநி்றலை&qg" daitிject-னt-cிறலை" எமக்கை஍நaட௪datao ஍றுசூ";oionமபg" daitி .cன ாccizes="(ண் ஍றுசூயி ட்ிற்கான ுகைிகளில் பவகைய்ྮநி " c aளது, ;oionம" claிற்;ோ .com";oionலளது, ுற்ாகியࣁிப போன்ப ந}eSigna ககைஉ ஁at்ன்ூயி ட்ப போனி ம் ஆ" clsrூ8ustom menu-item-o ்ன்ற்ப ந௵3rdroppe31த அ்னdaளது, ;o்முகைிகளில் பறி],ெளு,ெளிட்ட ஆிக்க௪ி௪ி௪summary='1993 ம் ஆண்டிலிருந்தே உலக வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் "கடந்த ஆண்டின் உலகளாவிய காலமாற்றத்தின் நிலை&quில் ்னும் அறிக்கையை வெளியிட்டு வருகிறது. அவ்வாறு 2020 ம் ஆண்டிற்கான வரைவு வெளியிட்டது. அந்த' data-app-id-name='post_above_content'>

அனைத்து முனைகளிலிருந்தும் மிகப்பெரிய சீரழிவு நடந்து வருவதை உலக வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் வள௵௯ிட்டுள்ள வரைவு அறிக்கை (உலகளாவbelow காலநிsummary='1993 ம் ஆண்டிலிருந்தே rele='didm-typனிலை ஆய்வு நிறுவனம் "கடந்த ஆண்டின் உலகளாவிய காலமாற்றத்தின் நிலை&quில் ்னும் அறிக்கையை வெளியிட்டு வருகிறது. அவ்வாறு 2020 ம் ஆண்டிற்கான வரைவு வெளியிட்டது. அந்த' data-app-id-name='post_above_content'>